logo survey.jpg

Ank t Pou Chwa Direkt tris Palm Beach Lakes HS


* Kesyon obligatwa* 1) Ki wòl ou aktyèlman nan lekòl la?

* 2) Distri a kwè dirijan lekòl yo dwe genyen karakteristik lidè say o. Tanpri, klase konpetans sa yo dapre sa w panse ki nesesè pou elèv nou yo, staf anplwaye yo ak kominote a. (1= pi ba, 5= pi wo) 


Konsantre sou enfòmasyon pratik pou reyisit elèv: Etabli objektif ki klè, mezirab, kontwole pwogrè nan pèfòmans elèv, mete pratik an plas pou ede tout elèv atenn objektif yo
Lower Range
Upper Range
Amelyorasyon ansèyman kontinyèl: Byen defini kijan pou ansèyman bay, sipòte pwofesè, konprann pratik ansèyman, bay anpil opòtinite pou devlopman pwofesyonèl
Lower Range
Upper Range
Kourikoulòm garanti: Byen suiv estanda kourikoulòm distri a ak eta Florid la epi konsantre sou sa ki ede elèv devlople sans kritik
Lower Range
Upper Range
Kooperasyon ak kolaborasyon: Ankouraje pwofesè fè deba sou teknik ansèyman ki bay rezilta, angaje yo nan pran desizyon pou lekòl la pandan y ap ankouraje elèv, paran ak kominote a bay opinyon yo
Lower Range
Upper Range
Atmosfè lekòl: Jwenn konfyans elèv yo, anplwaye yo ak kominote a nan kenbe yon anviwonnman ansekirite kote tout moun ap travay pou reyisit elèv epi selebre siksè
Lower Range
Upper Range
* 3) Kisa w panse ki se 3 pi gwo aspè nan lekòl sa a yon nouvo direktè oswa direktris dwe konprann pou byen dirije l?
0/500