ADRC Small Size COLOR.png

ADRC yog ib lub koom haum nrhiav kev pab rau cov laus, cov tsis taus, thiab cov neeg saib xyuas lwm tus neeg muaj mob hauv tsev neeg.

Peb zoo siab rau koj txoj kev koom tes.

Thov teb cov lus noog tom ntej no. Koj cov lus teb yuav pab peb txog:


  • Peb lub koom haum ua hauj lwm mus zoo li cas rau sawvdaws:

  • Peb yuav ua li cas koj thiaj yuav muaj qhov xav tias ADRC yog  

     ib lub koom haum/chaw ua zoo siab txais tos thiab pab koj?

  • Kev pab rau lub neej tom ntej yuav zoo li cas rau sawvdaw?


Koj cov lus teb yuav pab peb tsim kho kev pab rau cov nyob rau Brown County.

AP22_SurveyHMONGgraphic-05.png

               Cov lus noog muaj 21 qhob thiab yuav siv sijhawm li 20 nas this.

               Ua tsaug rau koj lub sijhawm teb cov lus nooog no.

1. Brown County puas yog chaw zoo rau cov neeg pib laus?
Koj puas muaj lus xav pub rau peb paub txog qhov no
0/250
2. Brown County puas yog chaw zoo rau cov neeg tsis muaj kev nco qab zoo/tem toob?
Koj puas muaj lus xav pub rau peb paub txog qhov no
0/250
3. Khij cov hauv qab no seb kom xav tias 5 yam twg yog cov ua rau cov laus nyob nyuaj rau Brown County.
0/250
Koj puas muaj lus xav pub rau peb paub txog qhov no
0/250
4. Brown County puas yog chaw zoo rau cov neeg tsis taus?
Koj puas muaj lus xav pub rau peb paub txog qhov no
0/250
5. Khij cov hauv qab no seb koj xav tias 5 yam twg yog cov ua rau cov tsis taus nyob nyuaj rau Brown County.
0/250
6. Brown County puas yog chaw zoo rau cov neeg txaws nqaij?
Koj puas muaj lus xav pub rau peb paub txog qhov no
0/250
7. Khij cov hauv qab no seb koj xav tias 5 yam twg yog cov ua rau cov txaws nqaij, rau Brown County.
0/250
8. Brown County puas yog chaw zoo rau cov neeg LGBTQ?
Koj puas muaj lus xav pub rau peb paub txog qhov no
0/250
9. Khij cov hauv qab no seb koj xav tias 5 yam twg yog cov ua rau thiab cov LGTBQ nyob nyuaj rau Brown County.
0/250
10. Yog tias koj tsim tau ib txoj kev pab, koj xav tias yuav ua li cas/tsim dabtsi thiaj zoo rau sawvdaws nyob rau Brown County?
0/250
11. Cov neeg saib xyuas cov laus thiab tsis taus hauv nws tsev neeg hu ua “family caregivers”. Koj xav tias 5 yam twg nyuaj tshaj rau cov neeg saib xyuas lwm tus hauv tsev neeg?
0/250
Koj puas muaj lus xav pub rau peb paub txog qhov no
0/250
12. Yuav ua li cas koj thiaj ntseeg tau tias Brown County txais tos koj?
0/250
13. Puas muaj tej yam kev pab thiab tswvyim koj xav tias yuav tau ntxiv thiab ua rau hauv Brown County pab koj Brown County ua ib thaj chaw zoo rau koj nyob?
0/250
14. Koj puas yog ib tug neeg saws cev tau rau koj txoj kev ntseeg thiab kev xav?
0/250
15. Kev nyob ib leeg/mus tsis tau qhov twg ua teeb meem rau coob tus neeg- Ib xyooj los txog hnub no, muaj tsawg zaus koj tau nyob ib leeg? Muab qhov no piv rau thaum tsis tau muaj kab mob COVID19, nws puas txawv?
0/250
Koj puas muaj lus xav pub rau peb paub txog qhov no
0/250
16. Yog xav rau lub neeg tom ntej, peb yuav tseg dabtsi/yauv ua li cas pub rau tej menyuam thiab cov hluas?
0/250
17. Koj puas xav tias koj paub zoo txog kev pab ram ADRC thiab?
Koj puas muaj lus xav pub rau peb paub txog qhov no
0/250
18. Peb xav kom peb pab thiab teb tau koj txhua lub sijhawm, puas tau muaj ib lub caij thaum koj hu peb es tsis muaj neeg teb xovtooj los peb kawv hauj lwm lawm?
Koj puas muaj lus xav pub rau peb paub txog qhov no
0/250
19. Qhov ADRC ua tau zoo tshaj yog dabtsi?
0/250
20. Yam twg ADRC kho tau kom zoo rau yam tom ntej?
0/250
21. Puas muaj lwm yam koj xav qhia peb paub?
0/250
Yog koj xav paub txog peb kev pab, thov sau koj lub npe thiab xovtooj:
0/50

This survey was created to hear all about what's important to you. Thank you again for your feedback.