Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι η WISTA Hellas χορηγεί νέα υποτροφία, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιά, για το αγγλόφωνο Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του τμήματος ναυτιλιακών σπουδών, M.Sc. in Shipping Management.


Το ύψος της υποτροφίας ανέρχεται στο 50% των διδάκτρων και θα χορηγηθεί σε γυναίκα επαγγελματία της ναυτιλίας που πληροί τα ακαδημαϊκά κριτήρια εισδοχής, όπως αυτά ορίζονται από το Πανεπιστήμιο Πειραιά.


Η περιγραφή του Προγράμματος καθώς και η πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων ευρίσκονται στις παρακάτω διευθύνσεις:


-Πρόγραμμα

M.Sc. in Shipping Management

-Brochure Προγράμματος σε PDF

-Link Brochure Προγράμματος

-

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων  (Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης, οι ενδιαφερόμενες θα πρέπει να αναφέρουν ότι αιτούνται για τη χορήγηση της υποτροφίας της WISTA Hellas)


Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο Πρόγραμμα είναι η 30η Απριλίου 2022.


Η εν λόγω υποτροφία έρχεται να προστεθεί στο ήδη ευρύ πρόγραμμα επιμορφωτικών δράσεων του σωματείου που στόχο έχουν την συνεχή εκπαίδευση και ενδυνάμωση των γυναικών.


Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο wistahellas@wista.gr.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

It is with great pleasure that we announce that WISTA Hellas offers a new scholarship, in collaboration with the University of Piraeus, for the English-speaking masters course of the Department of Maritime Studies, M.Sc. in Shipping Management.


The scholarship covers 50% of the tuition fees and it will be awarded to a female maritime professional based on the academic criteria, as set by the University of Piraeus.


More information on the Course description as well as on how to submit your candidacy is available on the following addresses:


-Course M.Sc. in Shipping Management

-Brochure of the Course in PDF

-Link Brochure Προγράμματος

-

Call for applications (The applicants are kindly requested to state on the application form that they apply for the scholarship of WISTA Hellas)


Please be advised that the deadline for applications to the Course is the 30th of April 2022.


This new scholarship is added to the extensive educational programs’ actions of the Association, which aim at the continuous education and empowerment of women.


For any further information or clarifications, you may contact us at wistahellas@wista.gr